Fa quatre anys l’Advocacia de Barcelona va fer confiança a un equip integrador i transversal que donava veu a les diferents branques del Dret i sensibilitats col·legials per a liderar i implementar un ambiciós programa, capaç de transformar i reforçar el nostre estimat Col·legi.

Amb il·lusió renovada i la convicció que hem desplegat amb èxit les promeses que vam fer aleshores, ens veiem amb força per a continuar reivindicant i lluitant pels interessos i la dignificació de la nostra professió.

Per això, part de la Junta anterior, conjuntament amb companyes i companys que aportaran una nova empenta al Col·legi, hem decidit tornar a demanar la vostra confiança amb un programa encara més ambiciós, valent i decidit, que ofereixi a l’advocacia el protagonisme que mereix i que necessita.

Tenim molt per fer, molt per oferir. Ara, més.

1. UNA ADVOCACIA MÉS SOCIAL.

Volem un Col·legi encara més proper a la Societat.

  • Per això impulsarem un observatori de Drets de la Persona que analitzi, estudiï i faci propostes legislatives que emparin la tutela del dret de les persones que s’han vist afectades per la crisi financera, accentuada per la crisi sanitària derivada del Covid-19.
  • També crearem un Observatori de la Insolvència Personal. El mecanisme de la segona oportunitat, a més d’aportar solucions per a la insolvència personal, és una nova àrea d’activitat per a l’advocacia, un nou servei que demanda la societat.

2. MÉS AJUTS ALS JOVES.

 • Millorarem el sistema de progressivitat de les quotes, beneficiant als advocats més joves.
 • El Grup de l’Advocacia Jove (GAJ) serà present en totes les Juntes de Govern i podrà fer sentir la seva veu
 • Donarem suport als joves, el futur de la nostra professió, amb polítiques que afavoreixin la creació de nous despatxos.
 • El Col·legi s’implicarà en els drets laborals de l’advocacia i incentivarà un conveni que reguli les retribucions mínimes de les advocades i advocats que treballen per compte aliè.

3. MÉS PROTAGONISME DELS SÈNIORS.

En l’anterior mandat hem intentat donar resposta a les reivindicacions dels nostres sèniors amb iniciatives com l’habilitació d’un espai sènior en el Palauet Casades. Però ells i elles són un patrimoni molt valuós.

  • Per això impulsarem una acadèmia estable de “mentoring” per advocats sènior-novells. El nostre objectiu és aprofitar al màxim l’experiència professional i deontològica dels sèniors per projectar-la vers els advocats més joves que tot just comencen el seu exercici professional. D’aquesta manera afavorim la solidaritat intergeneracional, alhora que creem nous entorns de networking.

4. MÉS AJUTS AL TORN D’OFICI.

Durant el passat mandat hem lluitat molt pels companys que presten serveis d’Assistència Jurídica Gratuïta i Torn d’Ofici. Ara volem intensificar aquesta lluita.

  • Crearem una campanya publicitària de dignificació de l’advocacia d’ofici en tots els mitjans.
  • Continuarem reivindicant el pagament puntual de les actuacions de les lletrades i lletrats del Torn, així com l’increment i creació de nous mòduls de pagament i la millora de les videoconferències tant en seu policial com judicial.
  • Impulsarem un sistema consecutiu de citacions als lletrats i lletrades en les guàrdies penals que realitzin els jutjats amb la finalitat d’evitar esperes innecessàries.
  • Lluitarem per la puntualitat dels intèrprets en seu policial i judicial i vetllarem per la restricció als advocats i advocades de l’assignació de pretensions insostenibles.
  • Crearem noves sales de videoconferències amb presons en la seu el ICAB de Mallorca 283 i treballarem per la consolidació de l’assistència telemàtica a detinguts i investigats.

5. MÉS RECERCA I INNOVACIÓ JURÍDICA.

Convertirem a l’ICAB en centre de referència en R+D+I jurídic.

Per a això crearem un clúster jurídic dependent de la Comissió de Normativa i ho obrirem a la participació de totes i tots.

En el mandat anterior la formació presencial i en línia ha fet un salt qualitatiu tan important que ha situat a I’CAB com a referent nacional i internacional. Només en 2020 s’han realitzat més de 100 webinars  gratuïts amb gairebé 50.000 assistents, s’ha superat el milió i mig d’impressions en els vídeos formatius i s’han realitzat set congressos i jornades on i offline amb gairebé 50.000 inscrits. El Col·legi ha sabut reaccionar a l’emergència sanitària que hem sofert.

 • Ara volem que l’ICAB sigui referent també en recerca i desenvolupament jurídic i consolidar el nostre model formatiu ‘blended on i offline que està fent de model per a molts Col·legis del món.

6. MÉS CONGRESSOS.

Aquests quatre últims anys el ICAB ha estat un referent en l’impuls de la realització de Congressos en matèries jurídiques de màxima actualitat.

  • Consolidarem els Congressos ja iniciats en format presencial i en línia, que permeti el major nombre possible de congressistes i entre els nous esdeveniments s’anunciaran un Congrés sobre la Clàusula Rebus, un Congrés sobre Crèdit Revolving, un Congrés sobre Segona Oportunitat i un congrés sobre Habitatge Social.

7. MÉS FORMACIÓ GRATUÏTA.

Mai s’havia fet tanta formació gratuïta com en aquests últims quatre anys. Ni tants congressos en matèries jurídiques d’actualitat. Però volem més.

 • Volem que siguin els propis col·legiats i col·legiades els qui decideixin quina formació és important. Per a això crearem una bústia electrònica de formació a través de la qual tots podrem participar en les propostes formatives i de conferències en temes que considerin d’especial interès. I que seran gestionats per la Comissió de formació amb la col·laboració de les seccions i comissions col·legials.

8. MÉS PARTICIPACIÓ.

 • Donarem veu als col·legiats i col·legiades amb més participació mitjançant una bústia electrònica perquè puguin fer propostes.

9. MÉS CRAJ.

Exigirem una millor defensa de l’advocacia davant de totes les administracions públiques i jurisdiccionals amb una renovació del CRAJ.

En els últims anys la Comissió de Relacions amb l’Administració i la Justícia ha estat pedra angular del nostre mandat. S’ha aconseguit molt però volem més.

 • Per això renovarem la CRAJ i situarem al Vicedegà al capdavant amb la missió de reivindicar, amb la màxima fermesa i independència, la defensa de la professió enfront de les Institucions i l’emparament del companys en el cas de que es vegi pertorbat el seu dret de defensa. Així, quan sigui necessari, la CRAJ denunciarà qualsevol abús de poder que impedeixi el lliure exercici de la professió.

10. MÉS DRET CIVIL CATALÀ.

 • El Dret Civil Català és patrimoni nostre i s’ha de conèixer i aconseguir una millor comprensió i especialització. Per això crearem una Comissió de Promoció i Estudi del Dret Civil Català amb la idea de difondre continguts amb el Consejo General del Poder Judicial, amb Justícia, amb l’Escola Judicial, amb el Centre d’Estudis Jurídics, i amb les universitats.

11. MÉS CATALÀ ALS JUTJATS.

 • Farem del català als jutjats una prioritat, garantint la igualtat de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya.El català en la justícia continua sent una assignatura sense resoldre.Cal consolidar la feina que hem endegat amb la Conselleria de Justícia per promoure l’ús del català  en l’Administració de Justícia i fer-ho de manera decidida. El Col·legi garantirà la igualtat de coneixement (dret i obligació) de les dues llengües oficials a Catalunya tant per part de les advocades i advocats com per tots els operadors jurídics.

12. MÉS INTERACCIÓ AMB LES DELEGACIONS.

 • Aprofitarem les eines digitals perquè la distància no sigui un obstacle.
 • Exigirem que s’acabin les intervencions del fiscal “a posteriori” en els partits judicials de les Delegacions. Reivindicarem que s’implementin els mitjans telemàtics per a garantir la presència del fiscal en TOTS els procediments en què és obligatòria la seva intervenció, especialment en els de família, menors i incapaces.

13. MÉS COL·LABORACIONS JURÍDIQUES.

 • Entre totes i tots sumem molt talent i pensem que és molt important promoure’l. Per això crearem un blog jurídic d’alt nivell, un espai virtual integrat a la Biblioteca i organitzat per comitès científics especialitzats en cadascuna de les matèries, que permeti la difusió de les col·laboracions jurídiques de totes les persones col·legiades i el seu accés i consulta.

14. MÉS ADVOCACIA DEL SECTOR PÚBLIC.

 • Impulsarem la creació d’una Comissió d’Advocacia del Sector Públic per a crear una xarxa de networking específica i fomentar la connexió entre l’ICAB i els companys i companyes d’aquest sector.

15. MÉS ADR.

Seguirem fent créixer l’ADR per transformar l’ICAB en un referent en l’impuls de la implantació dels mitjans alternatius de solució de conflictes.

En els últims quatre anys, la creació del centre ADR i les iniciatives endegades han fet de l’ICAB un referent en l’impuls d’una efectiva implantació dels mitjans alternatius i adequats de solució de conflictes. Però volem més.

 • Volem que el Col·legi acompanyi a tots els nostres col·legiats per tal de proporcionar el millor servei públic a la ciutadania, permetent apropar-se a la mateixa i triar com vol començar el seu procés judicial. Afavorirem la capitalitat de Barcelona com a centre de prestigi en sistemes alternatius de conflicte.
 • Aprofundirem en la unificació de centres alternatius de conflictes per enfortir aquesta capitalitat.
 • I crearem un òrgan assessor del Centre ADR de l’ICAB que vetlli per la seva qualitat.

16. MÉS IGUALTAT.

Potenciarem el Pla d’Igualtat Integral de l’ICAB.

Aquesta quatre anys el Col·legi ha donat un nou impuls a la conciliació, la igualtat entre advocats i advocades i l’ajut als companys que ho estan passant malament. Però resta molt per fer.

  • Impulsarem la celebració de judicis telemàtics amb totes les garanties processals.
  • Col·laborarem en la creació d’un servei de guarderia per a cuidar dels fills de les advocades i advocats durant els judicis.
  • Reivindicarem el dret a la desconnexió digital durant els períodes de vacances.

17. MÉS SERVEIS.

 • Noves sales de videoconferències a la seu de l’ICAB, consolidant l’assistència telemàtica a detinguts i investigats, celebrant judicis telemàtics amb garanties
 • Crearem un nou servei de coaching i ajut en Personal Branding per tots els nostres col·legiats i col·legiades.

18. MÉS SOLIDARITAT.

 • Potenciarem la Fundació Ignasi de Gispert per ajudar a tots els nostres companys i companyes en situació de vulnerabilitat social.

19. MÉS RESPECTE PELS NOSTRES DRETS.

 • Farem que el Col·legi s’impliqui en els drets laborals de l’advocacia i que incentivi un conveni que reguli les retribucions mínimes de les advocades i advocats que treballen per compte aliena.
 • Un Col·legi que defensi amb fermesa el nostre dret a la desconnexió digital durant els nostres períodes de descans.
 • Un Col·legi que faci respectar la figura de l’advocat i l’advocada des de la judicatura i en els jutjats.
 • I exigirem la digitalització de totes les jurisdiccions i la professionalització del personal de justícia amb l’ajuda, si és necessari, del propi Col·legi.

20. MÉS INTERNACIONALITZACIÓ.

 • Continuarem facilitant la capacitació dels Col·legiats i Col·legiades en en l’exercici de l’Advocacia davant les diferents jurisdiccions i instàncies internacionals. Som part de la Unió Europea i ja no s’entén el Dret sense tenir en compte els convenis internacionals subscrits per l’Estat ni la jurisprudència que interpreta aquests convenis.
 • Promourem la participació de l’advocacia barcelonina en fòrums internacionals, per a crear oportunitats de negoci a l’estranger o per a incentivar en networking amb col·legues d’altres països.

21. MÉS SENSIBILITAT MEDIAMBIENTAL.

 • Ens alinearem amb el món complint Objectius de Desenvolupament Sostenible i sent un Col·legi responsable en l’àmbit social i mediambiental.

22. MÉS I MILLORS COMUNICACIONS ENTRE PRESOS I ELS LLETRATS I LES LLETRADES.

 • Farem possible que hi hagi més comunicacions entre presos i lletrats amb una revisió de l’actual protocol de l’Administració Penitenciària catalana, especialment en aquests moments de pandèmia.
 • I aconseguirem l’assistència d’intèrprets a les presons per a garantir dret de defensa.

23. MÉS COL·LEGI.

 • Reforçarem el rol del Col·legi com a punt de trobada de l’advocacia i punt d’amistat i networking. Perquè els col·legiats i col·legiades no només compartim un ofici, compartim una passió.

24. MÉS PARTICIPACIÓ DE L’ADVOCACIA ‘IN-HOUSE’.

 • Garantirem la participació de l’advocacia “in house”,  tant de l’empresa pública com de l’empresa privada, a la Comissió d’Honoraris, per tal que puguin vetllar per les seves especificitats en matèria de costes i de  minutació dels seus serveis professional.
 • Tanmateix, a les comissions de Deontologia, per tal que vetlli per les especials condicions del seu deure del secret profesional i a la CRAJ, per tal que es puguin preservar i defensar l’exercici del dret de defensa davant dels tribunals.
 • I fomentarem la seva presència a les seccions i comissions col·legials de lliure elecció, en coordinació amb la Comissió d’Advocats d’Empresa de l’ICAB.

25. MÉS REIVINDICACIÓ DELS NOSTRES DRETS.

 • Instarem la modificació de la Llei de l’IVA en serveis jurídics perquè, com a servei necessari, gaudi d’un tipus reduït.

26. MÉS DIGITALITZACIÓ DELS JUTJATS DEL SOCIAL

 • Ningú pateix com els advocats i advocades laboralistes el retard dels Jutjats del Social. Actuarem decididament perquè es posin a l’altura de les noves tecnologies i que eliminin d’una vegada per sempre l’ús del fax. I perquè es compleixin els terminis en els procediments laborals. Perquè no és de rebut acceptable que un acomiadament es demori una eternitat a resoldre’s i que, en plena crisi sanitària i econòmica, les prestacions dels afectats per ERTOS triguin mesos a ser percebudes.

27. MÉS IMPLICACIÓ AMB ELS DRETS DE L’ADVOCACIA

 • Farem que el Col·legi s’impliqui en els drets laborals de l’advocacia i que incentivi un conveni que reguli les retribucions mínimes de les advocades i advocats que treballen per compte aliena. Un Col·legi que defensi amb fermesa el nostre dret a la desconnexió digital durant els nostres períodes de descans.
 • Un Col·legi que faci respectar la figura de l’advocat i l’advocada des de la judicatura i en els jutjats. I exigirem la digitalització de totes les jurisdiccions i la professionalització del personal de justícia amb l’ajuda, si és necessari, del propi Col·legi.

28. MÉS PROMOCIÓ DE L’ADVOCACIA

Ara es fa més necessari que mai endegar una campanya publicitària massiva que recordi a la ciutadania la nostra essència i la nostra funció com a garants dels seus drets i llibertats.

29. MÉS CLAREDAT EN ELS CRITERIS D’HONORARIS

 • Adequarem la interpretació dels Criteris d’hononaris a la normativa i la jurisprudència de protecció dels consumidors.

30. MÉS BIBLIOTECA

 • MÉS BIBLIOTECA DIGITAL: Posarem tots els nostres mitjans disponibles per seguir creixent en documents/obres digitals per satisfer les necessitats informatives dels professionals
 • MÉS BASES DE DADES JURÍDIQUES: Posarem noves Bases de Dades jurídiques disponibles des de la web
 • MÉS CANALS DE COMUNICACIÓ DIRECTA AMB LA BIBLIOTECA: Facilitarem la comunicació amb un WhatsApp per fer préstecs i consultes puntuals.